19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

Aktualności

 wtorek, 28.03.2006 - Zmiany w opłacie lotniczej - p.1
Znak-34.jpg ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2005 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
"§ 2a. Prezes Urzędu może, na zasadzie wzajemności, z wyjątkiem przewoźników lotniczych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określić w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego opłatę lotniczą za zezwolenia eksploatacyjne lub ogólne w wysokości stawki zerowej, w przypadku gdy odpowiednie przepisy w państwie ustanowienia tego przewoźnika taką opłatę przewidują, a polscy przewoźnicy nie są zobowiązani do jej uiszczenia.";
2) w § 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dla innych czynności urzędowych - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej, z zastrzeżeniem pkt 3;",
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) dla czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 2 w części XVIII załącznika do rozporządzenia - z chwilą wydania dokumentu.";
3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku wystąpienia podczas dokonywania czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, dodatkowych kosztów postępowania, wnioskodawca obowiązany jest zwrócić na rachunek Urzędu Lotnictwa Cywilnego powstałe koszty dodatkowe.",
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) koszty niezbędnych zagranicznych i krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego określone zgodnie z odrębnymi przepisami;",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Obowiązek zwrotu przez wnioskodawcę kosztów dodatkowych powstaje z chwilą wydania dokumentu obciążającego wnioskodawcę powstałymi kosztami dodatkowymi.";
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. 1. Opłaty za czynności urzędowe, o których mowa w § 3 pkt 2, pobiera się bez względu na ich wynik.
2. Jeżeli wnioskowana czynność urzędowa, o której mowa w ust. 1, nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wnioskodawca, zobowiązany jest on do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.";
5) uchyla się § 10;
6) w załączniku do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 Opłaty lotnicze za koncesje i zezwolenia:
– w części I Koncesje:

- - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wydanie koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego:
1) nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o
maksymalnej masie startowej:
a) poniżej 10.000 kg - 2.000 PLN
b) powyżej 10.000 kg - 5.000 PLN
2) regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej:
a) poniżej 10.000 kg - 4.000 PLN
b) powyżej 10.000 kg - 6.000 PLN

- - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zmiana koncesji (w szczególności zmiana nazwy, siedziby, struktury kapitału) - 10 % stawki określonej w pkt 1

- - uchyla się pkt 4,

– w części II Zezwolenia:
- - w pkt 2 ppkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) zaopatrzenie pokładowe statków owietrznych
(catering) - 1.000 PLN

- - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zmiana zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej na lotnisku użytku publicznego, o której mowa w pkt 1 i 2 (w szczególności zmiana nazwy, siedziby, struktury kapitału) - 10% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 lub w pkt 2

- - uchyla się pkt 4 i 6,
b) w tabeli nr 2 Opłaty lotnicze z tytułu innych czynności urzędowych część XVIII Przewóz lotniczy otrzymuje brzmienie:

1. Wydanie upoważnienia lub wyznaczenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu będącemu przedsiębiorcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ustanowionemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z traktatami o ustanowieniu Wspólnot Europejskich - 2.000 PLN

2. Wydanie zgodnie z rozporządzeniem nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz. Urz. WE L 240 z 24.08.1992) zezwolenia dla przewoźników pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów lotniczych do lub z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne) - 2.000 PLN
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych , zezwolenie ogólne) - 2.000 PLN

3. Wydanie, z zastrzeżeniem pkt 2, zezwolenia dla obcych przewoźników na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne) - 5.000 PLN
2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych , zezwolenie ogólne) - 3.000 PLN

§ 2. Do czynności urzędowych polegających na wydaniu zezwolenia eksploatacyjnego lub ogólnego, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia, oraz do czynności urzędowych polegających na zmianie zezwolenia eksploatacyjnego lub ogólnego na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przy lotach regularnych i nieregularnych, dokonywanych na podstawie wniosków złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

______
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.
 dodał: Jerzy Biskup, modyfikacja: Bartłomiej Biskup dnia 21.08.2006